Hình thức phỏng vấn đài truyền hình “TRỰC TIẾP” tại Trung Quốc vào ngày 31 tháng 5 năm 2023